KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.
VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ
Unvanı: CeCe
Triko Tekstil Tic. ve San.LTD.ŞTİ
Posta adresi: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 2083 SOKAK NO :3/11 Bağcılar/İstanbul
Eposta
adresi: ce-ce@ce-ce.com
Telefon numarası: 0212 436 05 37
KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Aşağıda belirtilen kişisel veriler:
Kimlik
İletişim
Hukuki İşlem
Müşteri İşlem
Fiziksel Mekan Güvenliği
İşlem Güvenliği
Finans
aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Söz konusu kişisel kişisel veriler aşağıda belirtilen alıcı gruplarına:
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Banka
aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılmaktadır:
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Söz konusu kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle:
Yazılı
Kamera Kaydı
Telefon Görüşmesi
İnternet Sitesi
Mobil Uygulama
EPosta
Sosyal Medya
Diğer Elektronik Uygulamalar ve Cihazlar
aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:
Açık Rızanın Alınması
Kanunlarda Öngörülmesi
Sözleşmenin Kurulması / İfası
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.
Tarafımıza başvuruda bulunarak kendinizle ilgili;
kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
Tarafımıza başvuruda bulunarak kendinizle ilgili;
kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme,
kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine
uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;
Başvurunuz yazılı ise;
başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz
veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz
veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz
veya mobil imza ile iletmeniz
gerekmektedir.

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine

Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

Unvanı: CeCe

Triko Tekstil Tic. ve San.LTD.ŞTİ

Posta adresi: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 2083 SOKAK NO :3/11 Bağcılar/İstanbul

Eposta

adresi: cece@

cece.

com

Telefon numarası: 0212 436 05 37

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Aşağıda belirtilen amaçlarla:

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Aşağıda sayılan alanlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve gözlemlenmektedir:

ana hizmet alanı

giriş kapıları

bina dış cephesi

yemekhane

kat koridorları

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Söz konusu kişisel kişisel veriler aşağıda belirtilen alıcı gruplarına:

Adli Makamlara veya İlgili Kolluk Kuvvetlerine

aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Hukuki Uyuşmazlıkların Giderilmesi

İlgili Mevzuat Gereği Talep Halinde Yetkili Kurumlara Bilgi Verilmesi

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu kişisel veriler kamera vasıtasıyla aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

Kanunlarda Öngörülmesi

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

Tarafımıza başvuruda bulunarak kendinizle ilgili;

kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde

kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz

etme,

kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine

uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz

veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz

veya mobil imza ile iletmeniz

veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz

gerekmektedir.